Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020.12.01-től

 

A  jelen  Általános  Szerződési  Feltételek  célja,  hogy  a  Castrum  Pro  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (székhely:  9700  Szombathely,  Körmendi  út  92/B., cégjegyzékszáma: 18-09-110551, adószáma: 23491946-2-18, képviseli: Szabó Tibor ügyvezető), mint Vállalkozó által végzett egyes kivitelezési (építési-, szerelési-

), valamint ezekkel összefüggő feladatok vállalkozási szerződés keretében történő ellátásának jogi feltételeit, kereteit, a személyi hatálya alá tartozó felek jogait és kötelezettségeit meghatározza. Jelen Általános Szerződési Feltételek mind a Vállalkozóra, mind a Megrendelőre a felek külön kikötése hiányában is kötelezőek.

 

1. Fogalmak: 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben az alábbi kifejezések – ha az kifejezetten másként nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetből kifejezetten másképp nem következik – a következő jelentést hordozzák:

 • ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek
 • Egyedi megrendelés: a Felek közötti egyedi vállalkozási jogviszony, amely a Megrendelő által a pont szerint leadott és a Vállakozó által elfogadott megrendeléssel jön létre.
 • Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint természetes személy, aki a Vállalkozótól kivitelezést rendel meg

vagy akinek megbízásából a Vállalkozó kivitelezést végez és/vagy akivel a Vállalkozó Vállalkozási szerződést köt.

 • Vállalkozó: Castrum Pro Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92/B., cégjegyzékszáma: 18-09-110551, adószáma:

23491946-2-18, képviseli: Szabó Tibor ügyvezető).

 • Kivitelezés: a Vállalkozó által végzett egyes kivitelezési (tervezési-, építési-, szerelési-), valamint ezekkel összefüggő feladatok.

 

2.  A vállalkozási szerződés létrejötte, teljesítés helye és határideje, a szállítá s egyéb feltételei: 

 • Az egyedi vállalkozási szerződés a Vállalkozó ajánlata, és a Megrendelő visszaigazolása útján jön létre. Visszaigazolással egy tekintet alá esik a jelen ÁSZF- hez kapcsolódó Egyedi vállalkozási szerződés aláírása is.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadása az Egyedi vállalkozási szerződés létrejöttének feltétele.
 • A Vállalkozó az ajánlatot e-mailen vagy postai úton köteles Megrendelő részére megküldeni, amelyet a Megrendelő e-mailen vagy postai úton igazol Amennyiben Megrendelő az ajánlatot nem igazolja vissza Vállalkozó részére, a Felek között Egyedi megrendelés és a vállalkozási jogviszony nem jön létre.

 

3. Teljesítési határidő 

 • A Vállalkozó szavatolja a kivitelezési munkák megkezdésére és befejezésére adott határidő és részhatáridők, valamint a szerződő Felek által közösen elfogadott ütemtervben rögzített határidők betartását.
 • A teljesítési határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a Vállalkozót a munkavégzésben elháríthatatlan külső körülmény (vis maior), vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült ok (Munkaterület átadásának csúszása, ) akadályozza.
 • Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési véghatáridő vonatkozásában neki felróható okból késedelembe esik, úgy a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett munkára eső nettó vállalkozói díj. A késedelem első nyolc (8) napja kötbérmentes. A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbéralap 0,1%-a (egytized százaléka), de együttes összege nem haladhatja meg a kötbéralap 10%-át (tíz százalékát). A késedelmi kötbér azon a napon válik esedékessé, amely napon a késedelem megszűnt, illetve amely napon a késedelmi kötbér elérte maximális mértékét. A Megrendelő igazolt, jogos kötbérigénye nem érinti a Vállalkozó esedékes számlájának teljes kifizetését, a kötbérigény érvényesítésére a Megrendelő beszámítás útján nem jogosult.

 

4. Fizetési feltételek 

 • A Vállalkozó a teljesített munkáról a jogszabályoknak megfelelő módon, teljesítésigazolás alapján végszámlát, vagy több ütemben teljesítendő szerződés esetén havonkénti részszámlákat és végszámlát állít A végszámla kiállítása a szerződés tárgyát képező rendszer sikeres – mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvvel dokumentált – műszaki átadását követően esedékes. Tűzjelző rendszer kivitelezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a sikeres szakhatósági használatbavételi engedély minden esetben kiváltja. Utóbbi birtokában – a megvalósulási dokumentáció átadásával egyidejűleg – a Vállalkozó jogosult a végszámla kiállítására.
 • Amennyiben a vállalkozói díj a mellélkeltben megjelölt tételes költségvetés szerint kerül elszámolásra, a vállalkozói díj összegét a felek a költségvetésben foglalt egységárak alapján állapítják A ténylegesen fizetendő vállalkozási díj kiszámítása az adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, hogy a Felek a Vállalkozó által ténylegesen elvégzett szolgáltatások mennyiségét megszorozzák az 1. sz. mellékletben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket összeadják. Ezen munkálatokat a felek minden tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkészítik.
 • A Megrendelő – a felek megállapodása szerint – a számla kiállításától számított 15 napon belül, vagy az általa aláírt, illetve elfogadott teljesítésigazoláson szereplő teljesítés napjától számított 15 napon belül köteles a számla értékét banki átutalással kiegyenlíteni a Vállalkozó számlában megjelölt számlaszámára. A pénzügyi teljesítés napja a Vállalkozó bankszámláján a vállalkozói díj banki jóváírásának
 • A Vállalkozó az általa szállított árura és elvégzett szolgáltatásokra a számlaösszegek, a kamatok és költségek kifizetéséig tulajdonjogát Ezen időpontig a Megrendelő csak a Vállalkozó előzetes írásbeli beleegyezésével jogosult az árut elidegeníteni. Lefoglalás vagy egyéb igénybevétel esetén a Megrendelő köteles felhívni a figyelmet a Vállalkozó tulajdonjogára és a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.
 • Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés létrejöttétől számított (ötödik) napot követően I.1 pontban nem szereplő újabb munkát rendel meg, és ennek következtében az I.1 pontban rögzített munka átadás-átvételre a Vállalkozó e körben történt szerződésszerű teljesítése ellenére az eredeti teljesítési határidőben nem kerülhetett sor, úgy a Megrendelő a vállalkozói díj eredeti, Vállakozási szerződés IV. pontban meghatározott összegét – az eredeti teljesítési határidő utolsó napján kiállított számla alapján – az átadás-átvétel megtörténtét megelőzően is köteles a 4.3. pont szerint megfizetni.
 • Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján fizetési kötelezettségének a számlában megjelölt határidőben nem tenne eleget, abban az esetben a Vállalkozó a jelen szerződésben teljesíteni vállalt szolgáltatásai nyújtását mindaddig felfüggesztheti, amíg a vonatkozó számla teljesítése megtörténik, illetve a teljesítési határidőt megfelelő mértékben egyoldalúan meghosszabbíthatja.
 • A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő kérése alapján a Vállalkozó írásban tett, a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokon felül a Vállalkozótól esetlegesen egyedileg megrendelt egyéb szolgáltatásokra, illetve egyedi megrendelésekre vonatkozó, és a Megrendelő által írásban elfogadott árajánlatából eredő kötelmet a Vállalkozó köteles teljesíteni, azokra egyedileg külön szerződést a felek nem kívánnak kötni. A Megrendelő vállalja, hogy a fent meghatározott egyedileg megrendelt egyéb szolgáltatásokról és egyedi rendelésekről kiállított, jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat nem érintő külön számlákat a számlákban meghatározott határidőben teljesíti.
 • A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, valamint a mindenkori jogszabályokban meghatározott behajtási költségátalányt számít fel.
 • A Megrendelő 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a szerződéstől további érdekmúlás igazolása nélkül elállhat/ illetve

a 10.2.2 pontja szerint felmondhatja a szerződést és érvényesítheti kártérítési igényét a Megrendelővel szemben.

 • A Vállalkozó a számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogad el.

 

5. Átadás-átvétel 

 • A felek megállapodnak abban, hogy az átadás–átvétel lefolytatására a Vállalkozó, az általa teljesítendő szolgáltatások átadásra kész állapotban történt elkészültét megelőzően, legalább 5 nappal korábban tehet  A Vállalkozó az átadás-átvétel időpontjáról szóban vagy írásban értesíti a Megrendelőt. Szóbeli értesítés esetén a Megrendelő jogosult az átadás-átvétel időpontjának írásbeli megerősítését kérni a Vállalkozótól. Amennyiben a megjelölt időpont a Megrendelő számára ésszerű indok alapján nem megfelelő az átadás-átvétel lebonyolítására, abban az esetben a Vállalkozó köteles

– a Megrendelővel való egyeztetést követően – új időpontot felajánlani. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó eredeti javaslata és az új időpont között legfeljebb 1 hét különbség lehet.

 • A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elkészült munka átadás-átvételéről (több ütemben teljesítendő szerződés esetén az egyes részteljesítésekről) jegyzőkönyvet készítenek, melyben egyértelműen rögzítésre kerül a teljesítés, vagy nem-teljesítés ténye. Tűzjelző rendszer kivitelezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a sikeres szakhatósági használatbavételi engedély minden esetben kiváltja.
 • A Megrendelő vállalja, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult képviselője az átadás-átvétel helyén és idején jelen lesz és a jegyzőkönyv aláírását indokolatlanul – azaz olyan hibák, hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkálatok folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot – nem tagadja Amennyiben a Megrendelő – a Vállalkozó által előzetesen írásban megjelölt – átadás-átvétel időpontjában neki felróható okból nem jelenik meg, és ezért a teljesített szolgáltatás átvétele meghiúsul, úgy a Vállalkozó az elmulasztott határnapot követően jogosult a vállalkozói díjról szóló számláját kiállítani, és a Megrendelő részére megküldeni.
 • Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza különösen: az átadás-átvétel helyét, időpontját, a jelenlévő személyek nevét, beosztását, az átadott-átvett munka megnevezését és tényleges mennyiségét, szükség szerint részletes leírását. Hibás teljesítés esetén a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik az észlelt hiányosságokat, a póthatáridőt, illetve az újbóli átadás-átvételi eljárás lefolytatásának dátumát.
 • A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibákat/hiányosságokat saját költségén, a jegyzőkönyvben rögzített póthatáridő(k)re elhárítja.

 

6. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 • A Megrendelő jogosult a Vállalkozó teljesítését külön, előzetes értesítés nélkül ellenőrizni.
 • A Megrendelő vállalja – felek eltérő megállapodása, vagy a jogszabály által a Vállalkozó részére kötelezően előírt esetek kivételével – a szerződésszerű teljesítéshez szükséges hatósági és/vagy egyéb engedélyek, jóváhagyások beszerzését, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges egyéb információk és dokumentumok megegyezés szerinti ütemezésben történő biztosítását.
 • A Megrendelő köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges tervrajzokat a teljesítés megkezdése előtt a Vállalkozó részére dwg, vagy ezzel egy tekintet alá eső, a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges más, a szakma szabályai szerint elfogadott formátumban átadni.
 • A Megrendelő biztosítja a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadását a Vállalkozó részére a Vállalkozó képviselője által/vagy az

Egyedi Vállalkozási Szerződésben megjelölt időpontig.

 • A Megrendelő vállalja, hogy a folyamatos munkavégzés feltételeit a Vállalkozó (alvállalkozó) számára munkanapokon és munkaszüneti napokon reggel hét órától este hat óráig, a szerződő felek közös megegyezése esetén pedig ezt meghaladóan is biztosítja.
 • A Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés sikeres teljesítése érdekében a Vállalkozóval és annak alvállalkozóival együttműködik, valamint biztosítja a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez szükséges információkat.
 • A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a munkavégzés feltételeit – a Megrendelő érdekkörében felmerült okból – a Vállalkozó (alvállalkozó) részére nem, vagy hiányosan biztosítja, úgy a Vállalkozó részére a késedelem időtartamára rendelkezésre állási díjat A rendelkezésre állási díj mértéke naponta 50.000 Ft + ÁFA, de összesen legfeljebb 1.000.000 Ft + ÁFA. Abban az esetben, ha a Megrendelő az állásidő időtartamáról és annak okáról a Vállalkozót az állásidőt megelőzően 2 munkanappal, írásban értesíti, akkor a Vállalkozó erre az időtartamra rendelkezésre állási díjat nem számít fel.
 • A Megrendelő vállalja, hogy minden további megrendelését (pótmunka-igényét) előzetesen írásban közli a Vállalkozóval. Az ebből eredő kötelem azonban a Vállalkozót csak abban az esetben terheli, ha azt a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja.
 • A Megrendelő jogosult a rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen, előre nem látható pótmunkát szerződésmódosítás nélkül, egyedi megrendeléssel megrendelni a Vállalkozó írásbeli ajánlata alapján.
 • A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót minden olyan jellegű változásról, amelyek a munkálatok elvégzését, és a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatják.
 • Abban az esetben, ha a Vállalkozó szakszerűtlen, illetve nem osztályú munkát végez, a Vállalkozó köteles azt a Megrendelő írásbeli felszólításának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül saját költségére kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó részéről a hiba kijavítása a fent meghatározott határidőig nem történne meg, a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetni.

 

7. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 • A Vállalkozó köteles a szerződés1. pontjában meghatározott feladatok elvégzésére.
 • A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat vehet igénybe, az alvállalkozók tevékenységét a Vállalkozó szervezi és koordinálja. A Vállalkozó az alvállalkozók tevékenységéért a Megrendelővel szemben helytállni tartozik.
 • A Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséből eredő felelőssége kizárólag a Megrendelő által igazolt,  tényleges és közvetlen károkra, a pontban meghatározott vállalkozói díj mértékéig terjed. A fenti felelősségkorlátozás – összhangban a Ptk. 6:152. § rendelkezésével – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet vagy testi épséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre nem vonatkozik.
 • A Vállalkozó  köteles  betartani  a  vonatkozó  munka-  és  tűzvédelmi  előírásokat,  valamint  a  tevékenység  ellátásához  szükséges  képzések  meglétét

jegyzőkönyvvel köteles igazolni.

 • A Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén érvényben lévő környezetvédelmi előírásokat.
 • A Vállalkozó köteles – amennyiben azt a jogszabály előírja – e-naplót
 • A Vállalkozó köteles az építkezési helyszínt rendben tartani, a tevékenysége folytán keletkező hulladékot és építési törmeléket – a felek  eltérő megállapodása hiányában – az arra a Megrendelő által rendszeresített gyűjtőhelyre szállítani.
 • A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasítása szerint eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
 • A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt az utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a feladatot a Megrendelő utasítása szerint, de a Megrendelő kockázatára elláthatja.
 • A Vállalkozó köteles megtagadni a Megrendelő utasításának teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 • A Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó Egyedi vállalkozási szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges engedélyekkel és minősítésekkel – különösen a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó Egyedi vállalkozási szerződés tárgyát képező – vagyonvédelmi rendszer, kamera/videó rendszer, beléptető rendszer tervezése, kivitelezése, karbantartása – tevékenység folytatásához a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban vagyonvédelmi törvény) által kötelezően előírt hatósági bizonyítvánnyal, közreműködői pedig a hatósági bizonyítvány kiadásának feltételéül szolgáló hatósági igazolványokkal – amelyekről a rendőrség közhiteles nyilvántartást vezet -, továbbá a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1.§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően tűzvédelmi szakvizsgával -, továbbá szakmai tapasztalattal, eszköz- és személyi állománnyal, valamint felkészültséggel. Vállalkozó kijelenti, hogy hatósági bizonyítványának, illetve jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vett közreműködőjének hatósági igazolvány másolatait a Megrendelő indokolt kérésére megküldi Megrendelő részére. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során legjobb tudása és szakértelme szerint, Megrendelő érdekeinek figyelembevételével, a tőle elvárható gondossággal jár el.
 • A Vállalkozó köteles az 1./ pontban megjelölt feladatok ellátását teljeskörűen megszervezni, a feladatok ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket a

Vállalkozó saját maga részére biztosítja.

 

8.  Együttműködés a felek között 

 • A feladatellátás során a felek együttműködni kötelesek. Mindkét fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy
 • Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamelyik fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. Írásbeli megerősítésnek minősül az e-mailben megtett nyilatkozat
 • Mindkét fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést A kármegelőzés vagy a kárenyhítés körében – ha az előzetes értesítésre lehetőség nincs – mindkét fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

 

9. Jótállás 

 • A Vállalkozó az általa szállított eszközökre és az általa elvégzett szolgáltatásokra az átadás-átvétel időpontjától kezdődően 12 havi jótállást vállal.
 • A Vállalkozó szavatolja, hogy megfelelő használat és üzemeltetési környezet esetén a rendszer a Megrendelővel  ismertetett működési-,  és/vagy funkcionális leírásnak, követelmény specifikációnak vagy rendszertervnek megfelelően működik.
 • A Megrendelő kötelezettsége, hogy a tudomására jutott hibát a Vállalkozóval haladéktalanul közölje.
 • A Vállalkozó felelőssége nem terjed ki olyan károkra, amelyek a Vállalkozó által a rendszertervben és az üzemeltetési szabályzatban meghatározott környezeti előírások és/vagy kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, továbbá a Megrendelő személyzetének gondatlanságából, illetve más külső behatásból (természeti csapás, kártevő vagy harmadik személy által okozott káresemény, ) származnak.
 • A Vállalkozó nem vállal szavatosságot azokért a hibákért, amelyek abból adódnak, hogy a Megrendelő a Vállalkozó jóváhagyása nélkül a rendszert módosítja, illetve a rendszertervben, a műszaki specifikációban, vagy a rendszerdokumentációban meghatározottaktól eltérő módon alkalmazza, vagy a rendszer karbantartására olyan Vállalkozót bíz meg, aki erre kellő szakértelemmel, jogosultsággal, vagy felkészültséggel nem rendelkezik, ide értve azt az esetet is, ha a karbantartást Megrendelő maga, vagy érdekkörébe tartozó harmadik személy végzi.
 • A szavatossági és jótállási időszak alatt a Megrendelő írásban és haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 3 napon belül értesíti a Vállalkozót minden olyan problémáról, amely a Vállalkozó beavatkozását, vagy közreműködését igényli.
 • A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadóak.
 • A Vállalkozó vállalja, hogy jótállási kötelezettségének teljesítését a garanciális esetekben a szakembereivel munkaidőben, a vonatkozó rendelkezések alapján látja el. A jótállást meghaladó – a Megrendelő által  igényelt és igazolt  – plusz  szolgáltatásokért (azonnali munkavégzés, munkaidőn túli munkavégzés, stb.) a Vállalkozó jogosult külön számlát kiállítani.

 

10. A szerződés megszűnése 

 • Jelen szerződés egyoldalú megszüntetésére kizárólag írásban, azonnali hatályú felmondás, vagy – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – elállás útján kerülhet sor. Azonnali hatályú felmondással, illetve elállással egyoldalúan megszüntetheti a szerződést:
 • A 2 pontban meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél, feltéve, hogy a szerződésszegő fél a sérelmet szenvedett fél írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridőben sem orvosolta a szerződésszegést;
 • Bármelyik fél, ha a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (a továbbiakban együtt: felszámolási eljárás) lefolytatását elrendelő végzése a másik féllel szemben jogerőre emelkedett, illetve a másik fél jogutód nélkül megszűnt;
 • Az előbbi feltételek (súlyos szerződésszegés, vagy felszámolási eljárás) hiányában – a 4. pont szerinti bánatpénz fejében – bármelyik fél.
 • Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek:
 • A Vállalkozó oldaláról, ha hibásan teljesít, feltéve, hogy ennek alapján a Megrendelőt a kötelezetti késedelemre, illetve szavatosságra (jótállásra) vonatkozó rendelkezései szerinti elállási jog illetné meg, valamint, ha a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható okból – 60 (hatvan) napot meghaladó késedelembe esik.
 • A Megrendelő oldaláról, ha felróható magatartásával akadályozza a szerződésszerű teljesítést (pl.: késlekedik a teljesítési hely pontos megjelölésével, nem gondoskodik a teljesítési hely munkavégzésre alkalmas állapotáról, indokolatlanul megtagadja az átvételt, ), titoktartási kötelezettségét megsérti, vagy nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 30 (harminc) nap elteltével sem.
 • A szerződő felek a előírásától eltérően a szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének jogát kifejezetten kizárják.
 • Amennyiben a szerződés egyoldalú azonnali hatályú megszüntetésére a 10.2. pont szerinti súlyos szerződésszegés és felszámolási eljárás hiányában került sor, úgy a szerződést megszüntető fél – nyilatkozatának közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül – bánatpénz fizetésére köteles. A bánatpénz nettó összege a teljes bruttó vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka). A Vállalkozó fenntartja jogát a bánatpénzt meghaladó, az egyoldalú megszüntetésből keletkezett kárának érvényesítésére
 • Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése miatt, vagy a Megrendelő felszámolását elrendelő jogerős bírósági végzés, illetve a Megrendelő jogutód nélküli megszűnése alapján szünteti meg egyoldalúan, továbbá, ha a szerződés teljesítése a Megrendelő érdekkörében felmerült okból válik lehetetlenné, úgy a Megrendelő a Vállalkozó részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes bruttó vállalkozási díj, mértéke a kötbéralap 30%-a (harminc százaléka).
 • A felek írásban, közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik jelen vállalkozási szerződést.
 • A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni a megszűnéstől számított 15 napon belül.

 

11. Egyéb megállapodások: 

 • A szerződő felek jelen szerződést érvényesen csak írásban módosíthatják. Írásbeli módosítás hiányában a módosítás érvénytelen, az joghatás kiváltására A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett bármely jognyilatkozat kizárólag akkor hatályos, ha azt ajánlott, tértivevényes postai küldeményben, vagy elektronikus levelezőrendszeren keresztül teszik meg, így írásbeli megerősítésnek minősül az e-mailben megtett nyilatkozat is.
 • A szerződés módosítására kizárólag a Vállakozó által a Megrendelő részére előzetesen elküldött, tételesen összeállított ajánlat Megrendelő részéről történő elfogadását követően kerülhet sor.
 • A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymás gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, titkos, ennélfogva vagyoni értékkel bíró minden olyan tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, amely az üzleti titok védelméről szóló évi LIV. tv. 1. § (1) bekezdése alapján üzleti titoknak minősül, és amelynek a birtokába jelen szerződés alapján jutottak/jutnak, harmadik személyekkel nem közölnek, azokat nem adják ki, és nem teszik hozzáférhetővé. A szerződő felek jelen szerződésből eredő jogaikat kizárólag írásba foglalt megegyezésük alapján ruházhatják át (engedményezés).
 • A jelen szerződés valamely rendelkezésének hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága a szerződés egészének hatályát nem érinti. Amennyiben valamely rendelkezés hatálytalannak vagy végrehajthatatlannak minősülne, abban az esetben a Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek egymással kölcsönös érdekeiket tekintetbe vevő, a hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezéshez legközelebb álló, új kikötésben megállapodni.
 • A felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, a jelen szerződésből eredő esetleges viták békés rendezésére törekednek. Amennyiben e törekvésük eredménytelen maradna, a szerződő felek jogvitájuk eldöntésére hatáskörtől függően a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben foglaltakat tekintik irányadónak.
 • A jelen szerződést a felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
 • Alulírott Megrendelő kijelentem, hogy a fenti Általános Szerződéses Feltételek tartalmát megismertem, azokat megértettem, módosítással nem élek és a fentieket aláírásommal kifejezetten elfogadom és ezt cégszerű aláírásommal, pecséttel hitelesítem.

 

Kelt: Budapest, 2020.12.01.

castrumpro_logo_black3

© 2020 Castrum Pro Kft. | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi tájékoztató